Kontakt telefon: +381 (0)60 567 77 11E-mail: armatfer.gradnja.doo@gmail.com
 
O nama
INVESTITOR:   ’’ ARMATFER GRADNJA ’’ D.O.O. 
 
MESTO GRADNJE: Požarevac, ul. Bojane Prvulović br. 25-27, k.p.br. 701/1 K.O. Požarevac 

Za sve informacije pozovite na telefone: +381 (0)60 567 77 11  |   +381 (0)63 773 55 66
 
OPŠTA NAPOMENA: Za navedenu parcelu je izdato rešenje o lokacijskoj dozvoli br. 04-350-254/2014 od 15.9.2014. godine. Glavnim arhitektonsko građevinskim projektom su u potpunosti ispoštovane odrednice sadržane u lokacijskoj dozvoli.
 
LOKACIJA:  Parcela predviđena za izgradnju stambenog kompleksa ima površinu od P=3180m2 i nalazi se na potezu između ulica Dunavske (sa južne strane) i Bojane Prvulović (sa severne). Glavni prilaz objektima je predviđen iz ulice Bojane Prvulović. Saobraćajno rešenje unutar kompleksa je predviđeno kao jednosmerno, sa dovoljnim radijusima skretanja potrebnim za neometan pristup vatrogasnim vozilima. Unutar objekata a i na samoj parceli obezbeđen je dovoljan broj parking mesta za stanare kompleksa. Parternim rešenjem parcele opredeljena je površina za zelenilo od P=597.70m2 što iznosi 25.52% od ukupne slobodne površine parcele. Ozelenjavanje je rešeno na slobodnim površinama unutar kompleksa, kao i na određenom broju parking mesta koji su završno obrađeni raster pločama unutar kojih je predviđen zasad trave.
 
Saobraćajne pešačke i kolske površine su materijalizovane asfaltom, odnosno behaton pločama oivičenim betonskim ivičnjacima.
Objekat je nivelaciono usklađen sa pešačkim i kolskim saobraćajem i izgrađenim saobraćajnicama.
 
Na ivici parcele predviđena je pozicija za postavljanje dva kontejnera za smeće zapremine 2x V=5m3, prema uslovima komunalnog preduzeća.
Ograđivanje parcele, planirano je da se izvrši transparentnom žičanom ogradom visine h=1.40m.
 
Postignuti urbanistički parametri izgrađenosti parcele su sledeći:
 
LAMELA 1:  
 
IPO (površina gabarita objekta):..........................439.62m2
BPO (ukupna bruto površina objekta):..............3669.62m2
 
LAMELA 2:  
 
IPO (površina gabarita objekta):..........................398.95m2
BPO (ukupna bruto površina objekta):..............3417.55m2

 
Novosti
 
 
Postavljeno: 07.04.2015.
Novo stambena zgrada u Požarevcu! Kvalitetno i veoma povoljno!
Završetak radova Novembar 2019.